สำหรับสมาชิก

189162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
71
110
71
188357
2584
4747
189162
หมายเลขไอพี: 3.229.142.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 17:49:38

ข้อมูลสภาพสังคม

ด้านอาชญากรรม
สถิติทางอาชญากรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2556
กับ มกราคม-มีนาคม 2553

 กลุ่มความผิด    ม.ค.-ธ.ค.52             ม.ค.-มี.ค.53   

ดำเนินคดี

หมายเหตุ

เกิด จับกุม ร้อยละ เกิด จับกุม ร้อยละ

1.มียาเสพติดไว้ครอบครอง 

100  1 1 100 5  

2.เสพยาเสพติด(ยาบ้า) 

7 7 100 4 4 100 11   

3.เล่นการพนัน 

3 3 100 2 2 100 5  

4.ฉ้อโกง/ลักทรัพย์ 

2 2 100 0 0 100 2  

5.พรากผู้เยาว์

1 1 100 0 0 100 1  

6.มีอาวุธปืน/เครื่องกระสุน

1 1 100 0 0 100 1  

7.ทำไม้แปรรูปที่ไม่ได้อนุญาต

1 1 100 0 0 100 1  

รวม 

 19 คดี  7 คดี 26  


2 ด้านทรัพยากรและบุคลากรทางสาธารณสุขตำบลยางโยภาพ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย

จำนวนสถานีอนามัย  จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   หัวหน้าสถานีอนามัย
1.สถานีอนามัยบ้านหนองขุ่น  3 นางมะลิวัลย์ สุจริต
2.สถานีอนามัยบ้านผักระย่า 2 นางลำดวน นันไชยอุด
3.สถานีอนามัยบ้านหนองสองห้อง   1 นายนิคม มูลสุวรรณ
รวม 7 3 คน

 

ข้อมูลสถานะสุขภาพ
1 สถิติชีพ
ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มประชากร ปี 2554 – 2556

 ปี พ.ศ.  เกิดมีชีพ(ต่อ1000 )   ตาย ( 1000 )    เพิ่ม( ต่อ100 )
2554  91  22.89 35 8.39  56 8.57
2555   67 13.57 44 8.06 23  0.54
2556 47 12.05 23 6.14 26 0.58


จากข้อมูลรายการสถิติชีพตารางที่ 1 ปี2554 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องน่าจะเกิดจากการที่มีวัยรุ่นมากขึ้นและการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควรโดยไม่คุมกำเนิด และขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้อัตราการเกิดและอัตราการตายเพิ่มขึ้นตามลำดับ ปี 2556,2556 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้องคือการคุมกำเนิดมากขึ้น มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังมีมากขึ้น

ตารางที่ 2   จำนวนและอัตราตายประชากร  จำแนกตามสาเหตุการตาย

   สาเหตุการตาย ปี 2549  ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
ที่ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
1 มะเร็งทุกชนิด 6 10 13 8
2 เบาหวาน  3 0 4 2
3 โรคปอด 2 2 2 1
4 ชราภาพ 2 0 2 1
5 หัวใจล้มเหลว  5 0 6 2
6 โรคไต 2 1 1 4
7 เนื้องอกในถุงน้ำดี 0 0 0 1
8 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 1 1 1 0
9 เส้นเลือดในสมองแตก 0 1 0 1
10 อุบัติเหตุ 2 2 1 0

จากตารางที่ 2 พบว่าสาเหตุการตายของประชากร พบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด คือ โรคมะเร็งทุกชนิด รองลงมาได้แก่โรคหัวใจ โรคไตและโรคปอดตามลำดับ จำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดการเกิดมะเร็งทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีการออกกำลังกายตามนโยบายการสร้างสุขภาพ เพื่อลดการเกิดอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อดังกล่าว

ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ของประชากร

 ที่  สาเหตุ   ปี 2549    ปี 2554    ปี 2555  ปี 2556  
 จำนวน  อัตรา จำนวน อัตรา  จำนวน อัตรา   จำนวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วงอย่างแรง  98 3152.99  86  2776.19  62   1894.9  73 2139.5 
2 บิด Shigellosis  3.5  13 449.98   19.20 102.24 
3 บิด Amebiasis  141.09 1 34.61   -  -
4 สุกใส  27  9 301.94  66.40  53.02 
5 โรคHerpesimplex 70.54  138.45  66.40   1 34.08 
6 ไข้เลือดออก  - 34.61   -  -  
7 เลปโตสไปโรซีส 34.61   -    68.16
8 Impetigo  -  -  -  - 34.08 
9 ตาแดง 11   330.55 16  431.52   18  525.78  17  450.67
10 ไข้เลือดออก  0  0  5 1.46 
11 คางทูม 60.12   4 117.88  58.42   2  53.02


ด้านการศึกษา
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางโยภาพ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวนนักเรียนทั้งหมด ครูผู้แลเด็กนักเรียน 
 1.บ้านโนนรังน้อย  20 คน 1.นางหทัยวรรณ โภคนันท์
2.น.ส.สาวิตรี ถวิล
3.น.ส.เจนจิรา คำแปร 
 2.บ้านยางโยภาพ 14 คน  1.นางสุนันทา คำประเสริฐ
2.นางอุไร แก่นกุล
3.บ้านผักระย่า   53 คน 1.นางบุญรัตน์ ภารการ
2.นางพัชรา กิ่งแก้ว
3.นางวิระ ผาวรรณ์
4.บ้านหนองสองห้อง 25 คน 1.นางรุจีวรรณ แฝงวงศ์คำ
2.นางจินตนา สิงห์กิ้ง
5.บ้านหนองขุ่น 45 คน 1.นางฐิตวรรณ ราชธา 
2.นางจิราภรณ์ ปฏิโชติ
3.นางจินดารัตน์ ดอกอินทร์
รวม  5 ศูนย์  157 คน รวม 15 คน


ข้อมูลสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

 จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน 
ระดับอนุบาล
จำนวนนักเรียน
ระดับ ป.1-ป.6 
จำนวนนักเรียน
ระดับ ม.1-ม.3  
ผู้บริหารสถานศึกษา
1.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 35 135 69 นายอรุณ รัตนโสภา
2.โรงเรียนบ้านยางโยภาพ  6 48 - นายพิศิษฐ์ เจริญชัย
3.โรงเรียนบ้านหนองผำ - 24 - นายวสุธา ปวะบุตร
4.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 53 - นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
5.โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 13 59 - นายนพภา เขียวหวาน
6.โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม-ผักระย่า  31 97 83 นายประเสริฐศักดิ์ มูลสุวรรณ
รวม 95 416 152 6


ด้านศาสนา นับถือศาสนาพุทธ  99 %  นับถือศาสนาอื่นๆ 1 %

จำนวนวัดและสำนักสงฆ์ จำนวนพระสงฆ์ในวัด ชื่อเจ้าอาวาส
1.วัดปุรโนทกวิหารบ้านน้ำอ้อม ม.1 1.หลวงปู่แดง กิตติญาโณ
2.วัดโพธิ์ศรีทอง ม.2,7  2.พระสมพร
3.วัดบ้านโนนรังน้อย ม.3 3.พระครูสุทธิธัมมาโสภณ
4.วัดบ้านยางโยภาพ ม.4 3 4.พระครูอุดมเขมมคุณ
5.วัดสิงห์ทองหนองสองห้อง ม.5,10 8 5.พระครูวิบูลปุญญาภรณ์
6.วัดบ้านหนองผำ ม.6 3 6.พระเก่ง นาฐะสีโร
 7.วัดป่าโพธิ์ศรี ม.8 7.พระครูโพธิวรลักษณ์
8.วัดบ้านโนนสีมา ม.9  3 8.พระสมชาย ฐานะทินโณ
9.วัดบ้านหนองขุ่น ม.8,11  11 9.พระครูจารุปริยัติการ
10.วัดป่าศรีโพธิ์ ม.13 1 10.พระอธิการประชา ถาวโร
รวม 43 รูป 10 รูป


ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ตำบลยางโยภาพ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความผูกพันธุ์ประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและความเชื่อโดย เฉพาะประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานคือ
1)ประเพณีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง(บุญผะเหวด)มักจะทำกันในเดือนสี่ หรือเดือนมีนาคม ในวันแรกของประเพณีจะเป็นวันรวมญาติพี่น้องหรือวันโฮม ตอนเช้ามีการเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานตั้งแต่เช้ามืด ตอนบ่ายจะเป็นการอันเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง กลางคืนมีเทศน์มหาชาติหรือชาดก 13 กัณฑ์ตลอดคืนประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ กำหนดจัดขึ้นในเดือนห้าหรือเดือนเมษายน โดยตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ตอนสายจะเป็นการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตอนบ่ายจะเป็นการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์สามเณร
2)ประเพณีบุญบั้งไฟ จะกำหนดขึ้นในเดือนหกมักจะมีขบวนฟ้อนหรือเวิ้งในการแห่บั้งไฟไปสู่วัดหรือฐานจุดเพื่อเป็นการบวงสรวงขอให้ฝนตกต้องตามฤดู
3)ประเพณีเข้าพรรษา คือประเพณีในเดือนแปด เป็นวันที่พระสงฆ์ปวารณาเข้าพรรษาและวันนี้พุทธศาสนิกชนจะนำอาหารคาวหวาน เทียนหรือปราสาทผึ้งน้ำไปวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตอนเย็นมีการเวียนเทียนฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดคืน
4)ประเพณีออกพรรษา

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944