สำหรับสมาชิก

189168
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
77
110
77
188357
2590
4747
189168
หมายเลขไอพี: 3.229.142.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 18:07:00

ข้อมูลสภาพทางการปกครอง

การปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพทุกหมู่บ้าน แบ่งการปกครอง ดังนี้

 หมู่บ้าน

ประชากร

ชาย

 

ประชากร

หญิง

 

ประชากร

รวม

 
จำนวนครัวเรือน ผู้ปกครองหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำอ้อม   358  324  682 155 นายสว่าง บุญหา
หมู่ที่ 2 บ้านผักกระย่า 476 457 933 204 นายยอด ชนะไชย
หมู่ที่ 3 บ้านโนนรังน้อย 471 460 931 221 นายบุญล้ำ คันธจันทร์
หมู่ที่ 4 บ้านยางโยภาพ 310 306 616 142 นายสมร วุฒิพรหม
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง 246 255 501 119  นายพวน พวงสุข
หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ 198  205  403  102 นายวิชา กัลยา
หมู่ที่ 7 บ้านผักกระย่า  324  352  676  144 นายประสิทธิ์ สุดเพียร
หมู่ที่ 8 บ้านหนองขุ่น  438  435   873  236  นายกิตติ ยืนทน
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีมา  139  164   303  73 นายสมชาย จันทพันธ์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง  313  307  620  136 ายไสว วงศ์กระจ่าง (กำนัน)
หมู่ที่ 11 บ้านหนองขุ่น  492  500  992  213 นางหนูพิณ อนุมาตย์
หมู่ที่ 12 บ้านน้ำอ้อม  78  59  137  34 นายใส อุทวงศ์
หมู่ที่ 13 บ้านศรีสวาท  121  95  216 65  นายบุญทัน แก่นสาร
รวม  3,964 3,919 7,883 1,844  13 คน

ประชากรหนาแน่นเฉลี่ย 95.06 คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2556)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944