สำหรับสมาชิก

189203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
112
110
112
188357
2625
4747
189203
หมายเลขไอพี: 3.229.142.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 19:30:00

สำนักงานปลัด

logo
1
นางธันย์มัยพร  คำภานิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
2
นายตรสนัยน์  เยรบุตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
3
นางสาวสิริวรรณ  วัฒนาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

4
 นางมะลิวัลย์ ขันธวัตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5
นางสาวประภาศรี วงศ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ

6
นางสาวธนิตาภรณ์ แสนสุด

นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

7
นางสาวจารุวรรณ เอมโอษฐ์

    นิติกรชำนาญการ
  9
     นายไชยรส  สิ่งสิน
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
10
 นายธนบูรณ์  ใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8
นส.ปิยะวรรณ กาญจนประพันธ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

11
 นายสุพิศ  ปัญญาดี
 พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

   122
นายนิวัติ  กิ่งแก้ว 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
 
  901
นายสมภพ  ราชธา
นักการภารโรง


900
นายสมบัติ  สารภาพ
พนักงานดับเพลิง
   และช่วยเหลือชีวิตคน
(ผู้มีทักษะ)

 
       
       
       footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140  เบอร์โทร 045-210944   E-Mail: Yangyopharp@hotmail.com โทรสาร 045-210944